อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช
อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช
อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช อบต.นางบวช
ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช