หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

นายประภาส รัตนโชติพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการกำกับและติดตามผลแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

อบต.นางบวช ร่วมกับนักบริบาลท้องถิ่น ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินอาการผู้ป่วยในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อบต.นางบวช

โครงการสวดมนต์วันพระ ธรรมะสวัสดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หารือเรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชน

นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลนางบวช
[+] more
[+] more
 
 
[+] more
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานการตรวจเงิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม คลังข่าวมหาดไทย สำนักงานประกันสังคม