หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นางบวช
 
     
 
 
  ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นางบวช

 • ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  นายพยอม  ดีเสมอ

  ผู้บังคับบัญชา ศูนย์ อปพร. อบต.นางบวช

  นายประภาส  รัตนโชติพานิช

  ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.นางบวช


  นายวันชัย  โสขุมา

  นายนาวิน จันอินทร์

  สมาชิก อปพร.อบต.นางบวช

  สมาชิิก อปพร.อบต.นางบวช

  นายเสา ผึ่งผาย

  นายสุชิน นาคสมบัติ

  สมาชิก อปพร.อบต.นางบวช

  สมาชิก อปพร.อบต.นางบวช

  นางเกสร  พลวัฒน์

  นางอุบล  สัตบุษ

  สมาชิก อปพร.อบต.นางบวช

  สมาชิก อปพร.อบต.นางบวช

  นายสรานพงษ์  คชคง

  นายสมเดช  พูลสวัสดิ์

  สมาชิก อปพร.อบต.นางบวช

  สมาชิก อปพร.อบต.นางบวช

 • ความเป็นมาของศุนย์ อปพร.  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อปพร.