หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

               ตำบลนางบวชเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ภาษาที่ชาวบ้านใช้กันเรียกว่าภาษากลาง  แต่สำเนียงการพูดจะแตกต่างกันไปบ้าง  ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิม  เนื่องจากมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตร
               ชุมชนนางบวชนี้เดิมมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา คือราวปี พ.ศ.1826  มีหญิงสาว ชื่อว่า ชบา เป็นพระสนมแห่งพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย  เกิดความเบื่อหน่ายในเพศฆราวาส  จึงหนีออกบวชและอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขา  ในบริเวณนี้คนทั้งหลายเรียกว่า เขานางบวช
               แรกเริ่มตำบลนางบวช อยู่ในเขตอำเภอสามชุก  ต่อมามีการแบ่งแยกอำเภอใหม่  จึงมาขี้นอยู่กับอำเภอเดิมบางนางบวช  ปัจจุบันการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2  รูปแบบ คือ เทศบาลตำบลนางบวชและองค์การบริหาส่วนตำบลนางบวช

เทศบาลตำบลนางบวช ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  1 ,2 , 4, 5

องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ 

-หมู่ที่ 3   บ้านไร่
-หมู่ที่ 6   บ้านท่าเริง
-หมู่ที่ 7   บ้านเกาะคู
-หมู่ที่ 8   บ้านท่ามะนาว
-หมู่ที่ 9   บ้านคันคลองกระเสียว
-หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง