หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

               ตำบลนางบวชเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ภาษาที่ชาวบ้านใช้กันเรียกว่าภาษากลาง  แต่สำเนียงการพูดจะแตกต่างกันไปบ้าง  ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิม  เนื่องจากมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตร
               ชุมชนนางบวชนี้เดิมมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา คือราวปี พ.ศ.1826  มีหญิงสาว ชื่อว่า ชบา เป็นพระสนมแห่งพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย  เกิดความเบื่อหน่ายในเพศฆราวาส  จึงหนีออกบวชและอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขา  ในบริเวณนี้คนทั้งหลายเรียกว่า เขานางบวช
               แรกเริ่มตำบลนางบวช อยู่ในเขตอำเภอสามชุก  ต่อมามีการแบ่งแยกอำเภอใหม่  จึงมาขี้นอยู่กับอำเภอเดิมบางนางบวช  ปัจจุบันการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2  รูปแบบ คือ เทศบาลตำบลนางบวชและองค์การบริหาส่วนตำบลนางบวช

เทศบาลตำบลนางบวช ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  1 ,2 , 4, 5

องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ 

-หมู่ที่ 3   บ้านไร่
-หมู่ที่ 6   บ้านท่าเริง
-หมู่ที่ 7   บ้านเกาะคู
-หมู่ที่ 8   บ้านท่ามะนาว
-หมู่ที่ 9   บ้านคันคลองกระเสียว
-หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง