หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


นายประภาส  รัตนโชติพานิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 081-8502848

นางสาวดวงพร   เพ็ชรวงค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 081-2990246


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประภาส  รัตนโชติพานิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 081-8502848


นางสาวประไพภรณ์  ศรีสุข

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 089-0411544

นายกาญจน์ พิทยานุรักษ์

นางสาววรรณวิภา พูลสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสายสุนีย์  กลขุนทด

นายราเฉต  สติภพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภารโรง


นายนิวัฒน์  จันทร์สุวรรณ

ว่าง

 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

คนงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวดวงพร  เพ็ชรวงค์

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ 081-2990246

                                      

 

 

 

 

                                      


กองคลัง

 

นางสาวนาฎตยา  สุนิธี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ติดต่อ 097-1271720

นางสาวนาฎตยา  สุนิธี

นางสาวสมใจ  โสขุมา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

ว่าง

นางสาวกาญจนา  พิศวง

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

นายเอกรัฐ  โพธิ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง 

เบอร์ติดต่อ 092-4562211

 

นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายพิสิทธิ์  ตั้งทำนุ

ว่าง

นายอำนวย  โสขุมา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คนงาน

คนงาน

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายสาธร   กลิ่นหรั่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์ติดต่อ 063-9278337

นายสาธร   กลิ่นหรั่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ว่าง

นางดวงรัตน์  สมเหมาะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาววนิดา  ฟักเล็ก

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ 081-8819446

                                      

นางสาววนิดา  ฟักเล็ก

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ