หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่1ปี2553  
   
2
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่2 ปี2553  
   
3
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่3 ปี2553  
   
4
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่4 ปี2553  
   
5
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่1 ปี2554  
   
6
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่2 ปี2554  
   
7
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่3 ปี2554  
   
8
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่4 ปี2554  
   
9
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่1 ปี2555  
   
10
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่2 ปี2555  
   
11
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่3 ปี2555  
   
12
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่4 ปี2555  
   
13
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่1 ปี2556  
   
14
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่2ปี2556  
   
15
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่3ปี2556  
   
16
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่4ปี2556  
   
17
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่1ปี2557  
   
18
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่2ปี2557  
   
19
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่3ปี2557  
   
20
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557  
   
21
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558  
   
22
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558  
   
23
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558  
   
24
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558  
   
25
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562  
   
26
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562  
   
27
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562  
   
28
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562  
   
29
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563  
   
30
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563  
   
31
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563  
   
32
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563  
   
33
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564  
   
34
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564  
   
35
รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564