หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2557  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2557  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2557  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2557  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย