หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2565  
   
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564  
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564  
   
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2564 - 2566 ( ส่วนที่ 3-6 )  
   
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2564 - 2566 ( ส่วนที่ 1-2 )  
   
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปี พ.ศ. 2563  
   
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปี พ.ศ. 2562  
   
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561  
   
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปี พ.ศ. 2561  
   
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2561 - 2563  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)  
   
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 - 2562  
   
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554  
   
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555  
   
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554  
   
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2553  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2553