หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีป้าย สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
   
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส อบต.นางบวช  
   
คู่มือการฝึกอบรมผู้ใช้งาน ระะบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู (ก.พ.7) และวิทยฐานะ โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2  
   
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
   
คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
คู่มือปฏิบัติงานบุคคล  
   
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล  
   
คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ  
   
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเงิน การบัญชี  
   
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล  
   
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานธุรการและงานสารบรรณ