หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดอวค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2 คำสั่งเรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3 คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4 คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบภายในหน่วยงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
5 คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบภายในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
6 คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบภายในหน่วยงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
7 คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบภายในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8 ประกาศเรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
9 ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบลเเละลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)  
11 ประกาศเรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
12 ประกาศเรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
13 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564  
14 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
15 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  
16 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบวช สมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่2)  
17 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบวช  
18 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบวช  
19 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบวช  
20 เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562