หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
2 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.๘)  
4 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2555  
5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2555ครั้งที่2  
6 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานและโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ  
7 คำสั่งที่ 117/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
8 คำสั่งที่ 116/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
9 คำสั่งที่ 115/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
10 คำสั่งที่ 114/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
11 คำสั่งที่ 113/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
12 คำสั่งที่ 112/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
13 คำสั่งที่ 111/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
14 ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ.๒๕๕๒  
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
16 คำสั่ง"การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2555"  
17 รับโอนพนักงานส่วนตำบลนางบวช  
18 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ( องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง )  
19 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( องค์การบริหารส่านตำบลรั้วใหญ่ )  
20 การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร( องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง )