หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
2 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.๘)  
4 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2555  
5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2555ครั้งที่2  
6 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานและโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ  
7 คำสั่งที่ 117/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
8 คำสั่งที่ 116/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
9 คำสั่งที่ 115/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
10 คำสั่งที่ 114/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
11 คำสั่งที่ 113/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
12 คำสั่งที่ 112/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
13 คำสั่งที่ 111/2555 เรื่อง ปรับปรุงการให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
14 ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ.๒๕๕๒  
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
16 คำสั่ง"การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2555"  
17 รับโอนพนักงานส่วนตำบลนางบวช  
18 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ( องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง )  
19 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( องค์การบริหารส่านตำบลรั้วใหญ่ )  
20 การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร( องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง )